Barnevelsignelse Barnevelsignelse…

I Baptistkirken praktiseres barnevelsignelse. Dette er en fin og betydningsfull skikk som går tilbake til Jesus selv da han velsignet barna. Tilbud om barnevelsignelse er ikke bundet til medlemskap. Også ikke-medlemmer er velkommen til å få velsignet barna sine i en baptistkirke.

 

Hva er barnevelsignelse?

 

Barnevelsignelse er en forbønns og velsignelseshandling. Kristne foreldre bringer sine barn til menighetens gudstjeneste, for at menighetens prest, pastor eller forstander skal be for barnet. Vi ber om at Gud skal være med på barnets livsvei og slik velsigne både barnet og den kristne familie.

 

Mange steder i verden kaller de denne handling for «dedikasjon», det vil si å tilegne, innvie, hellige barnet til Herren. Vi tror at barn allerede fra fødselen av tilhører Herren og Guds rike, og at menigheten også er barnets hjem.

 

Forbønnshandlingen skjer derfor i en gudstjeneste, blant annet for at menigheten skal ta barnet inn i sin daglige forbønnstjeneste. Menigheten har et klart forbønns og omsorgsansvar for alle barn som vokser opp i de familier som tilhører menigheten. Det samme ansvar gjelder når ikke-medlemmer bringer sine barn til velsignelse i en baptistmenighet. Også da påtar vi oss forbønns-ansvar.

 

Hvorfor barnevelsignelse?

 

Velsignelse av barn er en eldgammel skikk som finnes omtalt både i GT og NT. Barnevelsignelse fikk likevel en ny betydning i og med Jesus. Den kristne barnevelsignelse har sin opprinnelse i det Jesus gjorde den gang han velsignet barna. Du kan lese om dette i Mark.10,13-16; Mat. 19,13-15 og Luk.18,15-17.

Jesus sa: "La de små barn komme til meg!" Han sa også at de tilhørte Guds rike, og han tok dem i favn, la hendene på dem og velsignet dem.

 

Disse skriftavsnittene viser oss at Jesus prioriterte tid med barna. Han sa med klare ord at Guds rike hører dem til. Den kristne menigheten har som oppdrag å videreføre det Jesus gjorde. Barnevelsignelse er en direkte oppfølger av at Jesus velsignet barna.

 

Barnevelsignelse praktiseres også fordi det er en grunnleggende del av vår kristne tro at vi skal be for hverandre og velsigne hverandre.

 

Vi tror på velsignelsen er noe positivt som vil følge barnet gjennom livet.

 

Hvordan foregår barnevelsignelse?

 

Barnevelsignelsen skjer fortrinnsvis i en gudstjeneste når menigheten er samlet. Foreldrene avtaler dato for velsignelseshandlingen, fyller ut skjema med barnets persondata, som leveres menighetens pastor. Foreldrene bestemmer selv om barnet skal registreres som medlem i Baptistkirken eller ikke.

 

Velsignelsen skjer ved skriftlesning og bønn:

  • Foreldrene kommer frem med barnet. Også øvrige barn i familien følger gjerne med.
  • Familien presenteres og barnets navn nevnes.
  • Pastoren sier noen innledningsord om hva barnevelsignelse er, hvoretter bibeltekster leses.
  • Pastoren tar så barnet i armene sine og ber en velsignelsesbønn.  Andre kan også medvirke til forbønn, både for barnet, søsken og foreldrene.
  • Pastoren lyser velsignelsen over barnet og foreldrene.

 

Det er viktig at handlingen gjenspeiler det Jesus gjorde når han velsignet barna. «Han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem». Barnevelsignelse er en originalhandling slik den ble praktisert og innstiftet av Jesus selv, og bør praktiseres rent og ekte, uten å legge noe til eller trekke noe fra.

 

Barnevelsignelse er ikke en erstatning for barnedåp…

 

Det må skilles klart mellom dåp og barnevelsignelse, dette er to vidt forskjellige ting. Dåp er en pakts-handling som bekrefter troen på Jesus Kristus og skal skje når et menneske tror og aksepterer Jesus som Frelser og Herre. Barnevelsignelse er en ren velsignelseshandling og vill ikke på noe tidspunkt i livet erstatte dåp.

 

Noen har ment at barnevelsignelse er en annenrangs erstatning for barnedåp, men dette er fundamentalt feil. Det Jesus innstiftet var velsignelse og ikke dåp av barn. Derfor fortsetter vi med det gode tilbud, nemlig barnevelsignelse – slik Jesus gjorde.

 

 

Porsgrunn 11.04.2013.

Pastor Tor L. Rønneberg.