Stiftelse av Porsgrunn Baptistmenighet.

Kirkesalen tatt fra galleriet.

Porsgrunn Baptistmenighet 40 år!

1944 - 1984 16.september.

Kort historikk.

"Velkommen hit Guds venner i kristen broderflokk
 som glad den tro bekjenner: I Kristus har vi nok. Han er blandt oss til stede og bryter livets brød, og skjenker av den glede Han kjøpte med sin død. "

Stiftelsen:  Slik sang forsamlingen i Godtemplarlokalet på Tolnes på Vestsiden lørdag 16.september 1944 kl.16.00

Det var et historisk øyeblikk, en ny menighet skulle stiftes. - Tilstede var: 1. Pastor Stabel fra Skien Baptismenighet, - 2. Distriktstyret for sørlandske distrikt i Det Norske Baptistsamfund. Det besto av Pastorene Ragnvald Aune, Gustav Flatbø og Anskar Aanonsen. 2 suppleanter var også med. - 3. Den høyt respekterte og avholdte veteranpastor J. A. Øhrn fra Oslo. - 4. Pastor Chr. Nesholt fra Langesund Baptistmenighet. - 5. 23 av de 27 Baptister som ønsket å danne menighet. (De 4 som ikke kunne være til stede hadde gitt bindende tilsang om medlemskap på forhånd). --- Av stifterne har vi med oss idag: Alfrida Hallingskog, Synnøve Skreosen, Astrid Thomassen og Kristine Jansen.

Det hadde i lang tid drøftet mulighetene for en egen Baptistmenighet i Porsgrunn, så for de tilstedeværende måtte denne dagen være som et mål. Samtidig var det en fødsel.

Etter at Pastor Flatbø hadde lest en prolog, skrevet for anledningen, talte Pastor Aune fra Matteus 16. 16 - 18. der Jesus sier til Peter at Han er Klippen menigheten skal bygge på - den menighet dødsrikets porster ikke skal få makt over.

Etter prekenen ble det valgt ordfører, sekretær og referent for selve stiftelseshandlingen. Ordføreren leste opp en fullstendig navnliste over menighetsmedlemmene. Distriktstyrets godkjennelse og anbefaling forelå på forhånd. Det kom ingen innvendinger til saken. Dermed var Porsgrunn Baptistmenighet et faktum og man foretok de første valg: Forstander, 4 Diakoner, kasserer, sekretær, 2 revisorer, 3 juniorledere og 2 musikkledere ble valgt. - Distriktstyret hadde foreslått å velge en midlertidig Forstander sammen med en nabomenighet. Menigheten valgte Pastor Chr. Nesholt fra Langesund.

"Da dette var over, dannedes en bønnering hvor J. A. Øhrn ledet i en hjertevarm bønn for menigheten og oss alle. En hellig stund", Skriver den nyvalgte sekretæren Johs. Johannessen.

Helt fra første stund var det en stor aktivitet for å skaffe eget hus. Både før og etter stiftelsen hadde menigheten hatt sine møter og Gudstjenester på forskjellige steder. Foruten lokalet på Tolnes ble håndtverkerlokalet i Storgaten og Eben - Ezer på vestsiden brukt. Dessuten sto hjemmene åpne for menigheten. Situasjonen i landet var ikke lys på denne tiden. Krigen hadde vart i over 4 år. Bombing, mørkelegging, arrestasjoner, brendsel og matmangel skapte sorg og vanskligheter. Menighetsmedlemmene trosset vanskelighetene og sto sammen. Så allerede under et menighetsmøte 2. mars 1945 blir det protokollført: Beslutning.

I menighetsmøte for Porsgrunn Baptistmenighet holdt 2/3-45 ble det enstemmig besluttet å fastholde den beslutning, som før er tatt, om kjøp av fabrikkmester Edvart Bäckstrøms eiendom, Winthergae 4 i Porsgrunn. Papirer vedrørende kjøpet er opplest i menighetsmøtet. Takstsum Kr.24.000,- antatt som kjøpesum- - For menigheten: Chr.Nesholt (Forst.) Kristine Jansen (Juniorleder), H. J. Berg (Diakon), og Johs. Johannessen (Sekretær).

Nokså umiddelbart ble endel av dette huset gjort klar til møtevirksomhet. Resten av eiendommen leiet man ut. Flere virkegrener tok sin fart. Utpostvirksomhet var det også på Flakvarp og i Nystrand. - Det første menighetsmøte i det nye lokalet fant sted 5.desember 1947.

Pastorer:    På denne tid, altså høsten 1947 ansatte menigheten egen Pastor. Det var Olav Søyland. Han ble ansatt med støtte fra Det Norske Baptistsamfund og fikk kr. 5.000,- i årslønn. - I 1954 kom Svend Hansen som Pastor til menigheten. Da var støtten fra sentralt hold sunket endel. Svend var imidlertid også ansatt i trykkeriet hos sin svigerfar på Skotfoss og bodde der. Han påtok seg å tjene som Pastor for menigheten og ble stående i denne tjenesten frem til sommeren 1959.

I en periode på 4 år betjente så Einar Bordøy menigheten som hyrde og predikant. De formelle og juridiske sider ved forstanderhvervet skjøttet Olav Søyland. Bordøy disponerte hus og hage i Winthergt.4 og hadde samme lønn som Svend Hansen da han sluttet. - - I 1963 kom Svend Hansen tilbake. Han ble da ansatt i halv stilling som forstander og halv stilling som lærer i ungdomsskolen. Slik var også vilkårene da Pastor Per Midteide tiltrådte i 1968. Han delte sin stilling mellom menigheten i Porsgrunn og Baptistenes Teologiske Seminar, der han var ansatt som lærer. Han ble i Porsgrunn til 1975. Det siste året var han ansatt i full stilling. - - Pastor Kai Holien har arbeidet i full stilling i menigheten i 9 år. Vi følger ansettelsesvilkårene som er vedtatt av Landsmøtet. Pastorens lønn har ligget i lønnstrinn 14 etter Statens lønnsregulative og vil fra 1. januar 1985 oppjusteres til lønnstrinn 17.

Virkegrener:  Menigheten har i flere år hatt mange virkegrener i funksjon.Allerede før stiftelsen fantes en aftenmisjon. Vi har en kassabok som går tilbake til oktober 1943 Aftenmisjonen besto hovedsaklig av kvinner og en aktiv kvinneforening har menigheten hatt sammenhengende. Kvinnene har arbeidet for menighetens egne saker med imponerende resultater. Dessuten har de deltatt i mange misjonsprosjekter i Congo/Zaire og her hjemme. Kvinneforeningen har idag ca. 20 medlemmer.

Sang- og musikk-kreftene har vekslet i årenes løp. Vi har hatt musikkforeninger, sangkor, ungdomsgrupper, solo- og duetsangere. Til og med et eget rockeband har funnet seg til rette. De siste 3 år har et stort barnekor blomstret frem. Det teller 50 medlemmer.

Regulert barne- og ungdomsarbeide har stått sentralt i menighetens liv. Til juniorforeningen fikk man valgt 3 ledere allerede på stiftelsesdagen. Senere har vi hatt speidertropper her i huset. I noen perioder har de vært riktig store. Idag består troppen av 30 speidere.

Søndagsskole har også vært drevet praktisk talt hele tiden. Nå har vi 45 barn i 4 klasser. Ordningen med søndagsskole parallelt med Gudstjenesten søndag formiddag er fin. - Det er faste innslag med en barneandakt først i Gudstjenesten før barna går i underetasjen, er blitt en stimulerende opplevelse for oss alle. For barna har det sannsynligvis den virkning at de forstår de er inkludert i menigheten.

Den første tenklubb så dagens lys i 1969 Tenåringene administrerer klubben selv, men har god støtte i pastoren og andre voksne. I løpet av 1983 og -84 er 16 av tenåringene døpt og tillagt menigheten. Tenklubben har idag 100 medlemmer.

 De første bibelgruppene fikk vi også i 1969 I dag har vi 8 bibelgruper med tilsammen med tilsammen 90 deltagere. Mange av disse er ikke menighetsmedlemmer.

Kirkebygget:Ytre sette er det uten tvil reisning av den nåværende kirken som er den største saken i menighetens 40 årige historie. Det gamle lokalet her i Winthergaten 4 viste seg nokså snart å være lite. Allerede på årsmøtet i 1956 skriver sekretæren: " Søndagsskolearbeidet er i jevn fremgang, men fremgangen for speiderarbeidet har vært så veldig at det nesten har vært umulig for oss å følge med. Lokalet er ofte for lite, og vi ser klart at vi trenger et større. Det koster meget å bygge idag. Vi må likevel regne med Guds hjelp i denne saken og tro at Han vil legge sin velsignende hånd over arbeidet."

Det var det første skriftlige hjertesukk i denne saken. Senere kom håndfastre bevis på at saken stadig var aktuell. Et byggefond ble opprettet, og i 1962 ble en byggekomite valgt. Det var Olav Søyland, Sverre Halvorsen og Egil Aasheim. Optimisme og håp fantes, men menigheten besto av 45 medlemmer, så visjonen om en romslig og ny arbeidskirke kunne nok derfor synes fjern. Byggesummen måtte komme opp til å gå opp i adskillelig hundretusener.

I slutten av 1963 ble imidlertid nettop Porsgrunn utpekt av Det Norske Baptistsamfunn til å være stedet der en vennskaps- og gavekirke fra tyske Baptister skulle reises. Tyskerne bar på skyldfølelse for det hitlerisme hadde brakt over uskyldige og ønsket å vise en handling helt i forsoningens ånd. Man regnet med at tyskernes bidrag ville utgjøre omtrent halve byggesummen til en ny kirke. Det Krevet derfor både trosmot og innsatsvilje av hver enkelt å si "ja, takk" til denne store gaven.

Så gikk det 4 år med forarbeide. Da forelå byggelån, byggetillatelse, byreguleringsplan for området samt  anbud fra flere entrepenører. 28.august 1967 innkalles til menighetsmøte. Et bindende vedtak om bygging måtte fattes. 21 medlemmer møtte. Pastor Hansen ledet møte. Entrepenør Arne Ballestad`s anbud var det gunstigste. Likevel ville bygget bli meget dyrere enn først anslått. Byggesummen ville bli ca. kr. 600.000,- O. Søyland la frem en finansieringsplan, der han kalkulerte med et årsbudsjett på ca. kr.55.000,- Dette var store tall. Menighetens egen andel av byggesummen nærmet seg 2/3 De tyske Baptisters gave var på kr. 206.000,- pluss arkitekttegninger til kirken. 

Menighetsmøtet vedtok å igangsette bygget 3 dager etter, og i protokollen står det: " Det ble av flere understreket å gå inn for at vi måtte bringe tienden inn til Herrens hus. Så da vedtaket var fattet, bøyde vi kne og i ydmykhet innviet vi oss på ny til Herrens tjeneste."

Grunnsten til Kirken ble spadd ned av misjonssekretær Hans Asak Kristiansen den 7.desember 1967 Innvielsen fant sted søndag formiddag den 15.september 1968 Kirken var fullsatt, med misjonssekr. H. A. Kristiansen og Kaare Lauveng samt evangelisasjonssekr. Günther Wieske i spissen. Menighetens nyansatte pastor, Per Midteide ledet, Kaare Lauveng preket og foretok vigslingen. Det var vakker sang og musikk av Rune Andersen, Eva Holst og Åge Haugland.

Om ettermiddagen var det fest. Det var hilsner og gratulasjoner. Porsgrunn ordfører Harald Moen overrakte en vakker blomstervase i sølv fra Porsgrunn kommune. Günther Wieske hilste fra de tyske baptister, Olav Søyland fra byggekomiteen. Så fulgte hilsner fra nabomenighetene og fra øvrige kirkesamfunn i byen. Oskar Braathen ledet festen. Per Midteide takket på menighetens veine, menighetens arbeid var velsignet. Porsgrunn hadde fått en vakker og tidsmessig arbeidskirke. Nå kunne virksomheten i den nye kirken ta til.

Menighetsbladet:På det første menighetsmøtet i den nye kirken var en av sakene planer for et menighetsblad. Pastor Per Midteide vant gehør for sin idè og allerede i oktober kom nr.1 ut.Det har kommet uavbrudt siden med 10 nr. i året og er blitt et informasjonsorgan ingen av oss kan undvære. Menighetsbladet med fullt månedsprogram for aktiviteten i menigheten, er nok også årsaken til at vi i alle år har holdt utgiftene til avertissementer  i avisene så lave. Idag sender menighetsbladet til 380 familier.

Rengjøring og vedlikehold: Rengjøringen av kirken foretas en gang ukentlig av medlemmene selv. Huskomiteen setter opp en arbeidsfordelingsliste og dette har fungert godt i alle år. Alt vedlikehold utføres på dugnad både utvendig og inn vendig. Våren 1982 Ble lillesalen oppusset. Samme år måtte gardinene i kirkesalen fornyes. Kirkesalen ble malt og nye stoler anskaffet.

Status presens:Idag teller vår menighet 115 medlemmer og vi har 83 innskrevne menighetsbarn. Vi regner oss som en aktiv menighet, og har som mål å bli mer utadrettet. Vår organisasjonsplan er ny av året.Etter den ledes menigheten av pastoren og et menighetsråd på 10 personer. Menighetsrådet har 3 utvalg: administrasjon-, økonomi- og omsorgsutvalg. Pastoren er koordinator og dirigent. Meget avhenger også i denne organisasjonsformen av ham, men han har fått flere instrumenter å spille på.

Epilog:Vår kirke er blitt et vakkert trekk i bybildet med sitt villvinsdekkete mursteinstårn. Den er ogå presentert i Norsk TV et par ganger. Første gang var i 1970 av programleder Sverre Tinnå med en Baptistisk Gudstjeneste. Andre gang var et program for skole-fjernsyn som het " Ung i Baptistsamfunnet "  det var i 1980.     En radio-Gudstjeneste ble overført herfra i 1975. Menighetens kurs har i alle år vært å ta del i økumenisk arbeid. Pastorene har vært med i broderringen. Menigheten har deltatt i de årlige fellesmøter. I Baptistisk sammenheng har vi deltatt i og vært vertskap for distriktsmøtene som alternerer mellom menighetnene i sørlandske distrikt. 

Skrevet av Grethe Berg-Jensen

Kirketrappa og dørene inn i kirken.
Slik så det ut i "hagen" på nesiden av kirken før det ble bygget ny kirke og se nå på husene på nedsiden. Stor blokk der nå.